ALGEMENE VOORWAARDEN ZENNN HEALTH & BEAUTY WEBSHOP  

 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer/verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 • Herroepingsrecht/retour: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 • Dag: werkdagen (maandag t.e.m. vrijdag; uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen) 
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. De ondernemer/verkoper
 • Naam: ZENNN health & beauty, Daisy Terwingen
 • Vestigingsadres: Oude Baan 408, B-3630 Maasmechelen
 •  Telefoonnummer: +32 491 74 47 57 (bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 20u)
 • E-mailadres: info@zennnhealthandbeauty.be
 • BTW-identificatienummer: BE 0724.492.901
   
 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Prijzen, betalen en facturatie

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze omschrijving bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten voor nationale verzendingen en internationale verzendingen vindt u terug in de winkelwagen, hier selecteert U het betreffende land en krijgt U meteen de kosten voor verzending te zien. Wij behouden ons het recht deze te allen tijde te indexeren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

Bij ZENNN health & beauty Webshop heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact, iDeal en PayPal. Contante betaling en afhaling bij ZENNN health & beauty, Oude Baan 408, B-3630 Maasmechelen, is ook mogelijk, maar dan enkel na afspraak via +32 491 74 47 57 of info@zennnhealthandbeauty.be.

Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of e-mail te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,00.

Wat facturatie betreft is de consument verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. De bevestigingsmail geldt als betalingsbewijs.
 

 1. Levering

Levering is enkel mogelijk in de landen die te selecteren zjn in de webshop. Het leveringsadres mag geen postbusadres zijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 5 (vijf) dagen. Dit kan evenwel langer duren in geval van overmacht of niet tijdige bevoorrading van onze leveranciers.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij de pakketvervoerder zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

ZENNN health & beauty kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

 

 1. Bedenktijd en retourneervoorwaarden

Retourzendingen kunnen binnen 14 werkdagen na ontvangst retour gestuurd worden. Gelieve eerst hier een retourformulier aan te vragen. Je mag bij deze aanvraag ook de reden van retour even vermelden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

retourformulier

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, binnen dezelfde termijn, met de originele labels, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking op eigen risico en eigen kosten terugsturen of terugbrengen naar ZENNN health & beauty, Oude Baan 408 - 3630 Maasmechelen, België. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

Cosmeticaproducten, verzorgingsproducten zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen daarom alleen geretourneerd worden als ze ongeopend en ongebruikt zijn. Geopende of gebruikte artikelen kunnen daarom niet geretourneerd worden. Sales producten kunnen ook niet geretourneerd worden.

De retourzending wordt door ZENNN health & beauty gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. Ten laatste 14 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.
 

 1. Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 5 (vijf) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.

 

 1. Overmacht


Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

 1. Klachten


Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of e-mail (info@zennnhealthandbeauty.be) te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info via +32 491 74 47 57 of info@zennnhealthandbeauty.be

 

 1. Toepasselijk recht


Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

 1. Privacy


Zie de privacyverklaring die u onderaan onze website (www.zennnhealthandbeauty.be) en onderaan onze webshop (https://www.zennnhealthandbeauty.be/shop) vindt.

 

 1. Auteursrecht


Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst, afbeelding, logo of design van www.zennnhealthandbeauty.be mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZENNN health & beauty (info@zennnhealthandbeauty.be).